Technická správa

 • zabezpečenie všetkých služieb a plnení súvisiacich s užívaním, prevádzkou, údržbou a opravami bytového domu,
 • pravidelné obhliadky bytového domu, na základe stavu jednotlivých prvkov vypracovanie plánu investícií, opráv a údržby,
 • zabezpečenie pravidelných revízií a kontrol vyplývajúcich z požiadaviek platnej legislatívy a včasné odstránenie závad,
 • kontrola vykonaných prác po technickej a cenovej stránke,
 • zabezpečenie spoľahlivej a promptnej havarijnej služby,
 • poistenie bytového domu podľa vlastného výberu,
 • spoľahlivá dodávka plnení /teplo, studená voda, teplá úžitková voda, plyn, elektrická energia v spoločných priestoroch, odvoz a likvidácia odpadu/,
 • upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba podľa požiadaviek,
 • zabezpečíme pre Vás aj iné služby podľa individuálnych požiadaviek, mimoriadne obhliadky objektu v prípade havárií
 • vykonávanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie,
 • evidencia zmlúv, technickej dokumentácie bytového domu a i.