Právna oblasť

  • uzatváranie zmlúv s jednotlivými dodávateľmi a kontrola ich dodržiavania,
  • vymáhanie nedoplatkov zákonnými spôsobmi,
  • príprava podkladov pre podanie návrhov na súdne konania pri vymáhaní pohľadávok