Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

Blíži sa čas koncoročných odpočtov stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajov o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2020. Nakoľko pandemická situácia sa mení každým dňom, bude prebiehať odpočet vodomerov v tomto roku spôsobom samoodpočtu.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov Vás týmto žiadame, aby ste nám nahlásili do 10.1.2021.

Možnosti nahlásenia:
1. Nahlásením cez náš formulár Koncoročný odpočet vodomerov
2. Nahlásením cez internetovú stránku Vášho domu po prihlásení sa na https://www.easydom.sk v časti Zostavy/Odpočet meračov
3. Vyplnením odpočtového lístku, ak Vám bol vhodený do schránky/zaslaný emailom a následným vhodením do schránky správcu (ak sa v dome nachádza) / zaslaním na našu korešpondenčnú adresu našej spoločnosti
4. Zaslanie fotografií vodomerov spolu s počtom bývajúcich osôb v roku 2020 na adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk v tvare: 1.bytový dom, 2. číslo bytu, 3. meno vlastníka, 4. počet bývajúcich osôb.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov a za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nenahlásenia odpočtu do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.).

Taktiež Vás žiadame, ak došlo k zmene Vašich kontaktných údajov, korešpondenčnej adresy prosím uveďte to pri nahlasovaní stavov vodomerov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti „Služby“.