Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

V mesiaci december / január sa uskutočnia v stanovených termínoch odpočty stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajoch o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2018. Odpočet bude vykonávať vždy poverená osoba. Oznamy o termínoch a čase realizácie odpočtov budú vyvesené na nástenke prípadne na vchodových dverách bytového domu.

V prípade neprítomnosti v termíne odpočtu je potrebné odčítané údaje odovzdať do 07.01.2019 na príslušnom tlačive. Vyplnené tlačivo môžete vhodiť do schránky správcu, ak sa nachádza vo Vašom bytovom dome, ako aj zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Dobrá správcovská, s.r.o., Vajnorská 48, 831 04 Bratislava resp. na emailovú adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk. Taktiež je možné odpočet vykonať elektronicky – online formulárom (nachádza sa v časti menu). Ak si nebudete istý o správnosti odčítania stavov na vodomeroch, môžete ich odfotiť a priamo nám ich zaslať na email.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov alebo za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nesprístupnenia bytu za účelom odpočtu alebo nenahlásenia spotreby do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.)