Harmonogram zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Podmienky zberu:
Zber len pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať odpady:
-staré náterové hmoty
-odpadové rozpúšťadlá
-pesticídy
-oleje a tuky
(max. do 5 kg od 1 osoby)

-batérie a akumulátory
-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače. televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Zber uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzických osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 18:00 h okrem sviatkoch a dní pracovného voľna.