Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

V mesiaci december / január sa uskutočnia v stanovených termínoch odpočty stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajoch o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2019. Odpočet bude vykonávať vždy poverená osoba. Oznamy o termínoch a čase realizácie odpočtov budú vyvesené na nástenke prípadne na vchodových dverách bytového domu.

V prípade neprítomnosti v termíne odpočtu je potrebné odčítané údaje odovzdať do 10.01.2019 na príslušnom tlačive. Vyplnené tlačivo môžete vhodiť do schránky správcu, ak sa nachádza vo Vašom bytovom dome, ako aj zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Dobrá správcovská, s.r.o., Vajnorská 48, 831 04 Bratislava resp. na emailovú adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk. Taktiež je možné odpočet vykonať elektronicky – online formulárom (nachádza sa v časti menu). Ak si nebudete istý o správnosti odčítania stavov na vodomeroch, môžete ich odfotiť a priamo nám ich zaslať na email.

„Novinka“: odpočet vodomerov je možné vykonať aj po prihlásení sa do internetovej správy Vášho bytového domu https://www.easydom.sk
Na prihlásenie použite svoje prihlasovacie údaje, v prípade že ich nemáte, zabudli ste ich, požiadajte nás o ich opätovné zaslanie.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov alebo za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nesprístupnenia bytu za účelom odpočtu alebo nenahlásenia spotreby do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.)

Jesenné upratovanie v MČ Bratislavy

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Rača
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Dúbravka
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Karlova Ves

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a p
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Harmonogram zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Podmienky zberu:
Zber len pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať odpady:
-staré náterové hmoty
-odpadové rozpúšťadlá
-pesticídy
-oleje a tuky
(max. do 5 kg od 1 osoby)

-batérie a akumulátory
-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače. televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Zber uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzických osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 18:00 h okrem sviatkoch a dní pracovného voľna.

Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob

Spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob svojou kampaňou s názvom ODPAD NEPATRÍ KU KONTAJNEROM.
Zodpovednosť za čistotu stanovišťa zberných nádob, ako správne vyhadzovať odpad, čo robiť s objemným odpadom, to všetko sa môžete dozvedieť ak kliknete na nasledujúci odkaz: „Odpad nepatrí ku kontajnerom

Zmeny cien tepla – Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia od Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s., dodávateľa tepla, Vám dávame na vedomie, že na základe Rozhodnutia č.0144/2019/T ÚRSO zo dňa 12.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ceny tepla. Zmeny cien tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy si môžete pozrieť  v dokumente nižšie.

Zmeny cien tepla-Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Jesenné upratovanie v MČ Bratislava a zber odpadov s obsahom škodlivých látok

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu a taktiež aj harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok:
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok
Podmienky

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Petržalka

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a pod.
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Jarné upratovanie v MČ-Bratislava a zber elektroodpadu

JARNÉ UPRATOVANIE
V rámci jarného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu:
Harmonogram MČ Bratislava – Nové mesto
Harmonogram MČ Bratislava – Ružinov

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
Ak máte doma zbytočné elektrospotrebiče, môžete sa ich zbaviť pohodlne a zadarmo. Ako na to si môžete prečítať, viac na:
Obyvatelia MČ Bratislava – Ružinov
Obyvatelia MČ Bratislava – Staré mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Nové mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Rača