Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

Blíži sa čas koncoročných odpočtov stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajov o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2020. Nakoľko pandemická situácia sa mení každým dňom, bude prebiehať odpočet vodomerov v tomto roku spôsobom samoodpočtu.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov Vás týmto žiadame, aby ste nám nahlásili do 10.1.2021.

Možnosti nahlásenia:
1. Nahlásením cez náš formulár Koncoročný odpočet vodomerov
2. Nahlásením cez internetovú stránku Vášho domu po prihlásení sa na https://www.easydom.sk v časti Zostavy/Odpočet meračov
3. Vyplnením odpočtového lístku, ak Vám bol vhodený do schránky/zaslaný emailom a následným vhodením do schránky správcu (ak sa v dome nachádza) / zaslaním na našu korešpondenčnú adresu našej spoločnosti
4. Zaslanie fotografií vodomerov spolu s počtom bývajúcich osôb v roku 2020 na adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk v tvare: 1.bytový dom, 2. číslo bytu, 3. meno vlastníka, 4. počet bývajúcich osôb.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov a za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nenahlásenia odpočtu do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.).

Taktiež Vás žiadame, ak došlo k zmene Vašich kontaktných údajov, korešpondenčnej adresy prosím uveďte to pri nahlasovaní stavov vodomerov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti „Služby“.

Jesenné upratovanie v MČ Bratislavy

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Rača
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Dúbravka
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Karlova Ves

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a p
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Harmonogram zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Podmienky zberu:
Zber len pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať odpady:
-staré náterové hmoty
-odpadové rozpúšťadlá
-pesticídy
-oleje a tuky
(max. do 5 kg od 1 osoby)

-batérie a akumulátory
-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače. televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Zber uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzických osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 18:00 h okrem sviatkoch a dní pracovného voľna.

Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob

Spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob svojou kampaňou s názvom ODPAD NEPATRÍ KU KONTAJNEROM.
Zodpovednosť za čistotu stanovišťa zberných nádob, ako správne vyhadzovať odpad, čo robiť s objemným odpadom, to všetko sa môžete dozvedieť ak kliknete na nasledujúci odkaz: „Odpad nepatrí ku kontajnerom

Zmeny cien tepla – Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia od Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s., dodávateľa tepla, Vám dávame na vedomie, že na základe Rozhodnutia č.0144/2019/T ÚRSO zo dňa 12.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ceny tepla. Zmeny cien tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy si môžete pozrieť  v dokumente nižšie.

Zmeny cien tepla-Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Jesenné upratovanie v MČ Bratislava a zber odpadov s obsahom škodlivých látok

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu a taktiež aj harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok:
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok
Podmienky

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Petržalka

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a pod.
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Jarné upratovanie v MČ-Bratislava a zber elektroodpadu

JARNÉ UPRATOVANIE
V rámci jarného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu:
Harmonogram MČ Bratislava – Nové mesto
Harmonogram MČ Bratislava – Ružinov

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
Ak máte doma zbytočné elektrospotrebiče, môžete sa ich zbaviť pohodlne a zadarmo. Ako na to si môžete prečítať, viac na:
Obyvatelia MČ Bratislava – Ružinov
Obyvatelia MČ Bratislava – Staré mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Nové mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Rača