Celofiremná dovolenka

Vážení klienti, 
    z dôvodu čerpania celofiremnej dovolenky
bude naša kancelária zatvorená
v dňoch
od 11.08.2021 do 20.08.2021.

V prípade havarijných stavov kontaktujte havarijnú službu zazmluvnenú na Vašom bytovom dome.
V ostatných veciach nás kontaktujte formou emailu poprípade sms.

Ďakujeme za porozumenie

Predloženie Vyúčtovania za rok 2020 a správa o činnosti správcu počas pandémie – posun termínu na 31.7.2021.

Vážení vlastníci
pandémia, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom a opatrenia proti jeho šíreniu, ako aj vyhlásenie núdzového stavu, zákaz vychádzania a iné dlhotrvajúce protiepidemické obmedzenia, obmedzila chod aj našej prevádzky. Museli sme fungovať v obmedzenom režime, pretože reálnym dôsledkom pandémie a opatrení bol výpadok pracovnej sily z dôsledku karantény, práceneschopnosti, ošetrenia člena rodiny ako aj potreba dlhšieho času na spracovanie údajov odpočtu meradiel poskytnutých samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a pod.

V súvislosti s predĺženými termínmi je podľa § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v znení zákona č. 115/2021 Z.z. posunuté aj doručenie ročného vyúčtovania za byt za minulý rok a poskytnutie správy o svojej činnosti z pôvodného termínu (do 31.5.2021) na termín 31.7.2021.

Samozrejme budeme robiť všetko čo je v našich silách, aby sme ročné vyúčtovania spolu so správou o činnosti správcu, Vám vlastníkom predložili čo najskôr.
Na základe vyššie uvedeného, Vás preto chceme požiadať o Vaše strpenie a porozumenie. Verte, že na vyúčtovaniach pracujeme a bude Vám poskytnuté v čo najskoršom možnom termíne.

OLO spravodaj

Vážení vlastníci bytových domov v Bratislave, dovoľujeme si Vám preposlať link na Spravodaj spoločnosti vykonávajúcej vývoz odpadov OLO a.s., kde nájdete, okrem iného, aj informácie ohľadne dostupnosti služieb cez Veľkonočné sviatky.

SPRAVODAJ OLO – 3/2021

Taktiež zasielame link na zoznam náhradného odvozu odpadu za Veľkonočný pondelok, kde nebude odvoz vykonávaný.

Náhradný odvoz za Veľkonočný pondelok 5.4.2021 (pre zobrazenie klikni)

Sčítanie obyvateľov 2021 – upozornenie

Pozor na falošných sčítacích asistentov !

Vážení klienti, nakoľko momentálne prebieha elektronické sčítanie obyvateľov, objavili sa prípady, keď dôchodcov kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Prosím nevpúšťajte do svojich bytov nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta. Upozornite na to svojich rodičov, starých rodičov poprípade seniorov vo Vašom okolí.

Viac informácii nájdete na https://www.scitanie.sk/

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

Blíži sa čas koncoročných odpočtov stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajov o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2020. Nakoľko pandemická situácia sa mení každým dňom, bude prebiehať odpočet vodomerov v tomto roku spôsobom samoodpočtu.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov Vás týmto žiadame, aby ste nám nahlásili do 10.1.2021.

Možnosti nahlásenia:
1. Nahlásením cez náš formulár Koncoročný odpočet vodomerov
2. Nahlásením cez internetovú stránku Vášho domu po prihlásení sa na https://www.easydom.sk v časti Zostavy/Odpočet meračov
3. Vyplnením odpočtového lístku, ak Vám bol vhodený do schránky/zaslaný emailom a následným vhodením do schránky správcu (ak sa v dome nachádza) / zaslaním na našu korešpondenčnú adresu našej spoločnosti
4. Zaslanie fotografií vodomerov spolu s počtom bývajúcich osôb v roku 2020 na adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk v tvare: 1.bytový dom, 2. číslo bytu, 3. meno vlastníka, 4. počet bývajúcich osôb.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov a za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nenahlásenia odpočtu do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.).

Taktiež Vás žiadame, ak došlo k zmene Vašich kontaktných údajov, korešpondenčnej adresy prosím uveďte to pri nahlasovaní stavov vodomerov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti „Služby“.

Jesenné upratovanie v MČ Bratislavy

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Rača
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Dúbravka
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Karlova Ves

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a p
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Harmonogram zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Podmienky zberu:
Zber len pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať odpady:
-staré náterové hmoty
-odpadové rozpúšťadlá
-pesticídy
-oleje a tuky
(max. do 5 kg od 1 osoby)

-batérie a akumulátory
-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače. televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Zber uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzických osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 18:00 h okrem sviatkoch a dní pracovného voľna.

Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob

Spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob svojou kampaňou s názvom ODPAD NEPATRÍ KU KONTAJNEROM.
Zodpovednosť za čistotu stanovišťa zberných nádob, ako správne vyhadzovať odpad, čo robiť s objemným odpadom, to všetko sa môžete dozvedieť ak kliknete na nasledujúci odkaz: „Odpad nepatrí ku kontajnerom

Zmeny cien tepla – Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia od Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s., dodávateľa tepla, Vám dávame na vedomie, že na základe Rozhodnutia č.0144/2019/T ÚRSO zo dňa 12.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ceny tepla. Zmeny cien tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy si môžete pozrieť  v dokumente nižšie.

Zmeny cien tepla-Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Jesenné upratovanie v MČ Bratislava a zber odpadov s obsahom škodlivých látok

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu a taktiež aj harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok:
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok
Podmienky

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Petržalka

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a pod.
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Jarné upratovanie v MČ-Bratislava a zber elektroodpadu

JARNÉ UPRATOVANIE
V rámci jarného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu:
Harmonogram MČ Bratislava – Nové mesto
Harmonogram MČ Bratislava – Ružinov

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
Ak máte doma zbytočné elektrospotrebiče, môžete sa ich zbaviť pohodlne a zadarmo. Ako na to si môžete prečítať, viac na:
Obyvatelia MČ Bratislava – Ružinov
Obyvatelia MČ Bratislava – Staré mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Nové mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Rača