Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

Blíži sa čas koncoročných odpočtov stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajov o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2022. Aj tento rok sa na väčšine domov vykoná odpočet vodomerov spôsobom samoodpočtu. Preto prosím sledujte svoje emaily / vývesky v dome.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov Vás týmto žiadame, aby ste nám nahlásili do 10.1.2023.

Možnosti nahlásenia (prosíme vyberte si len jednu z možností):
1. Nahlásením cez náš formulár Koncoročný odpočet vodomerov
2. Nahlásením cez internetovú stránku Vášho domu po prihlásení sa na https://www.easydom.sk v časti Zostavy/Odpočet meračov
3. Vyplnením odpočtového lístku, ak Vám bol vhodený do schránky/zaslaný emailom a následným vhodením do schránky správcu (ak sa v dome nachádza) / zaslaním na našu korešpondenčnú adresu našej spoločnosti4. Zaslanie fotografií vodomerov spolu s počtom bývajúcich osôb v roku 2022 na adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk v tvare: 1.bytový dom, 2. číslo bytu, 3. meno vlastníka, 4. počet bývajúcich osôb.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov a za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nenahlásenia odpočtu do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.).

Taktiež Vás žiadame, ak došlo k zmene Vašich kontaktných údajov, korešpondenčnej adresy prosím uveďte to pri nahlasovaní stavov vodomerov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti „Služby“.

Kanál nie je smetisko

Veľa ľudí si kanalizáciu mýli s odpadkovým košom.
„Veď je to také ľahké – stačí hodiť do záchoda, spláchnuť a hotovo!“
Bohužiaľ, takto to nefunguje.
Aj keď niečo ide spláchnuť, ešte to neznamená, že to patrí do kanalizácie.
Mnoho vecí, ktoré ľudia bežne zvyknú vyhadzovať do záchoda či vypúšťať do výlevky,
upcháva kanalizačné potrubia, spôsobuje škody a sťažuje proces
čistenia odpadových vôd.
V prípade, ak občas niečo hodíte do záchoda, pozrite sa čo takýto odpad spôsobuje v kanalizácií a to na nasledujúcom linku od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti:

https://www.kanalniejesmetisko.sk/

Do kanalizácie nepatria nasledovné veci:
Vlhčené utierky, hygienické produkty (plienky, tampóny…),tuky, zvyšky jedla a kosti, chemikálie, lieky, striekačky a tabletky.

Pre kanalizáciu je najhoršie, ak sa viac takýchto druhov odpadu spojí a vytvorí zhluky, ktoré upchávajú kanalizačné potrubia.

Preto nasledovné veci nevhadzujte do kanalizácie.  Predídete tak nielen upchávaniu potrubí, ale aj znečisťovaniu životného prostredia.

ZAČIATOK VYKUROVACEJ SEZÓNY

Vážení vlastníci,

radi by sme Vás požiadali o spoluprácu v súvislosti s práve začínajúcou vykurovaciou sezónou 2022/2023.

Skontrolujte, prosím, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, hlavne tam, kde počas leta prebiehali rekonštrukčné práce v bytoch a nebytových priestoroch.

K najlepšiemu odvzdušneniu systému dôjde otvorením hlavíc na všetkých vykurovacích telesách na maximum a to ideálne minimálne na 2 týždne. Zabezpečením týchto úkonov prispejete k  efektívnemu a plynulému nábehu ústredného kúrenia a predídete prípadným poruchám systému v priebehu vykurovacej sezóny.

Ďakujeme za spoluprácu.

Celofiremná dovolenka 15. 8. – 26. 8. 2022

Vážení vlastníci,

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022 bude naša kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek. Zdvorilo Vás žiadame, abyste v prípade nutnosti kontaktovali priamo havarijnú službu zazmluvnenú pre Váš bytový dom. Kontakty sú vyvesené na nástenke v bytovom dome, prípadne po prihlásení dostupné na www.easydom.sk.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme ešte pekné leto. 😊

 

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Tvorba komfortného systému pre obyvateľov si vyžaduje dlhší čas, takže so zberom sa začalo už na jeseň minulého roka v Lamači. A aj na základe skúseností zapojených Lamačanov a Lamačaniek z rodinných i bytových domov, pokračuje OLO v tomto roku zber aj vo zvyšných 16 mestských častiach. Už v marci a apríli sa začalo s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke.Zber bude pokračovať v Petržalke, následne v Ružinove a ostatných mestských častiach.

Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke spoločnosti OLO a taktiež na letákoch. 

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu