ZAČIATOK VYKUROVACEJ SEZÓNY

Vážení vlastníci,

radi by sme Vás požiadali o spoluprácu v súvislosti s práve začínajúcou vykurovaciou sezónou 2022/2023.

Skontrolujte, prosím, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, hlavne tam, kde počas leta prebiehali rekonštrukčné práce v bytoch a nebytových priestoroch.

K najlepšiemu odvzdušneniu systému dôjde otvorením hlavíc na všetkých vykurovacích telesách na maximum a to ideálne minimálne na 2 týždne. Zabezpečením týchto úkonov prispejete k  efektívnemu a plynulému nábehu ústredného kúrenia a predídete prípadným poruchám systému v priebehu vykurovacej sezóny.

Ďakujeme za spoluprácu.

Celofiremná dovolenka 15. 8. – 26. 8. 2022

Vážení vlastníci,

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022 bude naša kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek. Zdvorilo Vás žiadame, abyste v prípade nutnosti kontaktovali priamo havarijnú službu zazmluvnenú pre Váš bytový dom. Kontakty sú vyvesené na nástenke v bytovom dome, prípadne po prihlásení dostupné na www.easydom.sk.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme ešte pekné leto. 😊

 

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Tvorba komfortného systému pre obyvateľov si vyžaduje dlhší čas, takže so zberom sa začalo už na jeseň minulého roka v Lamači. A aj na základe skúseností zapojených Lamačanov a Lamačaniek z rodinných i bytových domov, pokračuje OLO v tomto roku zber aj vo zvyšných 16 mestských častiach. Už v marci a apríli sa začalo s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke.Zber bude pokračovať v Petržalke, následne v Ružinove a ostatných mestských častiach.

Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke spoločnosti OLO a taktiež na letákoch. 

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

Blíži sa čas koncoročných odpočtov stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajov o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2021. Aj tento rok sa na väčšine domov vykoná odpočet vodomerov spôsobom samoodpočtu. Preto prosím sledujte svoje emaily / vývesky v dome.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov Vás týmto žiadame, aby ste nám nahlásili do 10.1.2022.

Možnosti nahlásenia (prosíme vyberte si len jednu z možností):
1. Nahlásením cez náš formulár Koncoročný odpočet vodomerov
2. Nahlásením cez internetovú stránku Vášho domu po prihlásení sa na https://www.easydom.sk v časti Zostavy/Odpočet meračov
3. Vyplnením odpočtového lístku, ak Vám bol vhodený do schránky/zaslaný emailom a následným vhodením do schránky správcu (ak sa v dome nachádza) / zaslaním na našu korešpondenčnú adresu našej spoločnosti
4. Zaslanie fotografií vodomerov spolu s počtom bývajúcich osôb v roku 2020 na adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk v tvare: 1.bytový dom, 2. číslo bytu, 3. meno vlastníka, 4. počet bývajúcich osôb.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov a za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nenahlásenia odpočtu do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.).

Taktiež Vás žiadame, ak došlo k zmene Vašich kontaktných údajov, korešpondenčnej adresy prosím uveďte to pri nahlasovaní stavov vodomerov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti „Služby“.