Zmeny cien tepla – Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia od Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s., dodávateľa tepla, Vám dávame na vedomie, že na základe Rozhodnutia č.0144/2019/T ÚRSO zo dňa 12.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ceny tepla. Zmeny cien tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy si môžete pozrieť  v dokumente nižšie.

Zmeny cien tepla-Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky a v roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia 

 

CELOFIREMNÁ DOVOLENKA
27.12.2018 – 03.01.2019

Z dôvodu čerpania celofiremnej dovolenky bude naša kancelária zatvorená. Tešíme sa na Vás v Novom roku.

Koncoročný odpočet vodomerov a osobomesiacov

V mesiaci december / január sa uskutočnia v stanovených termínoch odpočty stavov vodomerov (na teplú a studenú vodu) a údajoch o počte bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch príslušného roku 2018. Odpočet bude vykonávať vždy poverená osoba. Oznamy o termínoch a čase realizácie odpočtov budú vyvesené na nástenke prípadne na vchodových dverách bytového domu.

V prípade neprítomnosti v termíne odpočtu je potrebné odčítané údaje odovzdať do 07.01.2019 na príslušnom tlačive. Vyplnené tlačivo môžete vhodiť do schránky správcu, ak sa nachádza vo Vašom bytovom dome, ako aj zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti Dobrá správcovská, s.r.o., Vajnorská 48, 831 04 Bratislava resp. na emailovú adresu spravabytov@spravcovskaspolocnost.sk. Taktiež je možné odpočet vykonať elektronicky – online formulárom (nachádza sa v časti menu). Ak si nebudete istý o správnosti odčítania stavov na vodomeroch, môžete ich odfotiť a priamo nám ich zaslať na email.

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov alebo za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nesprístupnenia bytu za účelom odpočtu alebo nenahlásenia spotreby do uvedeného termínu, Vám bude spotreba určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov ( vyhláška 240/2016 Z.z.)

Jesenné upratovanie v MČ Bratislava a zber odpadov s obsahom škodlivých látok

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu a taktiež aj harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok:
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram zberu odpadov s obsahom škodlivých látok
Podmienky

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Petržalka

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a pod.
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Jarné upratovanie v MČ-Bratislava a zber elektroodpadu

JARNÉ UPRATOVANIE
V rámci jarného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu:
Harmonogram MČ Bratislava – Nové mesto
Harmonogram MČ Bratislava – Ružinov

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
Ak máte doma zbytočné elektrospotrebiče, môžete sa ich zbaviť pohodlne a zadarmo. Ako na to si môžete prečítať, viac na:
Obyvatelia MČ Bratislava – Ružinov
Obyvatelia MČ Bratislava – Staré mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Nové mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Rača

Harmonogram zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Podmienky zberu:
Zber len pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať odpady:
-staré náterové hmoty
-odpadové rozpúšťadlá
-pesticídy
-oleje a tuky
(max. do 5 kg od 1 osoby)

-batérie a akumulátory
-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače. televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Zber uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzických osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 18:00 h okrem sviatkoch a dní pracovného voľna.

Spustenie vykurovania – Bratislavská teplárenská, a. s.

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že 19.09.2017 spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky. Dôvodom spustenia vykurovania, je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. Súčasne Bratislavská teplárenská reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa.

Príprava na vykurovaciu sezónu

Pomaly sa nám blíži vykurovacie obdobie, preto žiadame všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili otvorenie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách na maximálny výkon (aj na tých, ktoré nepoužívate), z dôvodu odvzdušnenia vykurovacích telies podľa možnosti až do spustenia vykurovania a pri započatí vykurovania skontrolovali ich funkčnosť (ventily, hlavice). Neotvorenie ventilov môže počas vykurovacej sezóny spôsobiť zavzdušnenie systému ÚK a zníženie kvality dodávky tepla. (Netýka sa vlastníkov, ktorí majú vlastné kúrenie)

Jesenné upratovanie – rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

Harmonogram jesenného zberu veľkorozmerného odpadu. Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v mestske časti Nové mesto nájdete na stránke:

Nove Mesto – http://www.banm.sk/data/files/11143_jesenne-upratovanie-2017.pdf

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a pod.
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.

Publikovaný článok v časopise o bytovom dome v našej správe

V nadväznosti na súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom v roku 2015“, o ktorej sme Vás nedávno informovali, bol v čísle 3/2016 časopisu „Správca bytových domov“ publikovaný článok o priebehu obnovy oceneného bytového domu v našej správe – Dostojevského rad 13, Bratislava . Článok uverejňujeme aj na našej web stránke.
clanok
(zdroj: Ing. Ľubica Bohovicová: Národná kultúrna pamiatka sa stala oceneným bytovým domom, Správca bytových domov, ISSN 1336-7919 ročník 11, č.vydania 3/2016, str. 16-17)

Ocenenie pre bytový dom v našej správe

Už po ôsmy krát Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V. O. Č. Slovakia organizovali súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom roka“. Za rok 2015 sme do súťaže prihlásili bytový dom v našej správe – Dostojevského rad 13 v Bratislave, ktorému podľa názoru odborníkov patrí bronzová priečka. Skutočnosť, že sa obnova bytového domu páči nielen odborníkom, potvrdilo aj hlasovanie verejnosti prebiehajúce na internete, v ktorom bytový dom zvíťazil a získal „Cenu verejnosti“.

Page1 (2)PSS